کمترین: 
2.309
بیشترین: 
2.3101
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.3101
زمان: 
7/28 01:08
قیمت نفت کوره امروز 28 مهر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 28 مهر 1397 , 2.3101 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/28 00:08","price":2.309},{"date":"1397/07/28 01:08","price":2.3101}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398