کمترین: 
708
بیشترین: 
717.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
714.13
زمان: 
7/27 23:08
قیمت گازوئیل امروز 27 مهر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 27 مهر 1397 , 714.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/27 00:32","price":710.13},{"date":"1397/07/27 01:08","price":710.25},{"date":"1397/07/27 04:08","price":711.63},{"date":"1397/07/27 05:08","price":712.38},{"date":"1397/07/27 06:08","price":710.38},{"date":"1397/07/27 07:08","price":709.63},{"date":"1397/07/27 08:08","price":710},{"date":"1397/07/27 09:08","price":710.5},{"date":"1397/07/27 10:08","price":711.63},{"date":"1397/07/27 11:08","price":710.38},{"date":"1397/07/27 12:08","price":708},{"date":"1397/07/27 12:32","price":711.63},{"date":"1397/07/27 13:08","price":712.75},{"date":"1397/07/27 14:08","price":713.88},{"date":"1397/07/27 15:08","price":714.63},{"date":"1397/07/27 16:08","price":716.13},{"date":"1397/07/27 16:32","price":715.13},{"date":"1397/07/27 17:08","price":716.13},{"date":"1397/07/27 18:08","price":717.25},{"date":"1397/07/27 19:08","price":715.13},{"date":"1397/07/27 20:08","price":713.63},{"date":"1397/07/27 21:08","price":715.13},{"date":"1397/07/27 22:08","price":712.38},{"date":"1397/07/27 22:32","price":713.88},{"date":"1397/07/27 23:08","price":714.13}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398