کمترین: 
3.162
بیشترین: 
3.252
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.251
زمان: 
7/27 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 27 مهر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 27 مهر 1397 , 3.251 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/27 00:08","price":3.228},{"date":"1397/07/27 00:32","price":3.226},{"date":"1397/07/27 01:08","price":3.228},{"date":"1397/07/27 03:08","price":3.235},{"date":"1397/07/27 03:32","price":3.244},{"date":"1397/07/27 04:08","price":3.242},{"date":"1397/07/27 04:32","price":3.235},{"date":"1397/07/27 05:08","price":3.242},{"date":"1397/07/27 06:08","price":3.235},{"date":"1397/07/27 07:08","price":3.228},{"date":"1397/07/27 08:08","price":3.23},{"date":"1397/07/27 09:08","price":3.241},{"date":"1397/07/27 10:08","price":3.248},{"date":"1397/07/27 11:08","price":3.23},{"date":"1397/07/27 12:08","price":3.184},{"date":"1397/07/27 12:32","price":3.179},{"date":"1397/07/27 13:08","price":3.181},{"date":"1397/07/27 14:08","price":3.168},{"date":"1397/07/27 15:08","price":3.162},{"date":"1397/07/27 16:08","price":3.174},{"date":"1397/07/27 16:32","price":3.179},{"date":"1397/07/27 17:08","price":3.196},{"date":"1397/07/27 18:08","price":3.228},{"date":"1397/07/27 19:08","price":3.212},{"date":"1397/07/27 20:08","price":3.232},{"date":"1397/07/27 21:08","price":3.247},{"date":"1397/07/27 22:08","price":3.252},{"date":"1397/07/27 22:32","price":3.248},{"date":"1397/07/27 23:08","price":3.251}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398