کمترین: 
1.8895
بیشترین: 
1.9275
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.915
زمان: 
7/27 23:08
قیمت بنزین امروز 27 مهر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 27 مهر 1397 , 1.915 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/27 00:08","price":1.893},{"date":"1397/07/27 00:32","price":1.8918},{"date":"1397/07/27 01:08","price":1.8915},{"date":"1397/07/27 02:08","price":1.8895},{"date":"1397/07/27 04:08","price":1.8945},{"date":"1397/07/27 04:32","price":1.8955},{"date":"1397/07/27 05:08","price":1.8987},{"date":"1397/07/27 06:08","price":1.8947},{"date":"1397/07/27 07:08","price":1.8918},{"date":"1397/07/27 08:08","price":1.8935},{"date":"1397/07/27 09:08","price":1.8955},{"date":"1397/07/27 10:08","price":1.8995},{"date":"1397/07/27 11:08","price":1.8966},{"date":"1397/07/27 12:08","price":1.8925},{"date":"1397/07/27 12:32","price":1.9037},{"date":"1397/07/27 13:08","price":1.908},{"date":"1397/07/27 14:08","price":1.9147},{"date":"1397/07/27 15:08","price":1.9197},{"date":"1397/07/27 16:08","price":1.9221},{"date":"1397/07/27 16:32","price":1.9183},{"date":"1397/07/27 17:08","price":1.922},{"date":"1397/07/27 18:08","price":1.9275},{"date":"1397/07/27 19:08","price":1.919},{"date":"1397/07/27 20:08","price":1.9185},{"date":"1397/07/27 21:08","price":1.9221},{"date":"1397/07/27 22:08","price":1.9129},{"date":"1397/07/27 22:32","price":1.9175},{"date":"1397/07/27 23:08","price":1.915}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398