کمترین: 
2.2946
بیشترین: 
2.322
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.3086
زمان: 
7/27 23:08
قیمت نفت کوره امروز 27 مهر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 27 مهر 1397 , 2.3086 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/27 00:08","price":2.3015},{"date":"1397/07/27 00:32","price":2.3008},{"date":"1397/07/27 01:08","price":2.3006},{"date":"1397/07/27 02:08","price":2.3003},{"date":"1397/07/27 03:32","price":2.3005},{"date":"1397/07/27 04:08","price":2.3045},{"date":"1397/07/27 04:32","price":2.3052},{"date":"1397/07/27 05:08","price":2.3068},{"date":"1397/07/27 06:08","price":2.3013},{"date":"1397/07/27 07:08","price":2.2985},{"date":"1397/07/27 08:08","price":2.2997},{"date":"1397/07/27 09:08","price":2.3018},{"date":"1397/07/27 10:08","price":2.3042},{"date":"1397/07/27 11:08","price":2.3016},{"date":"1397/07/27 12:08","price":2.2946},{"date":"1397/07/27 12:32","price":2.3039},{"date":"1397/07/27 13:08","price":2.3066},{"date":"1397/07/27 14:08","price":2.3114},{"date":"1397/07/27 15:08","price":2.3161},{"date":"1397/07/27 16:08","price":2.3175},{"date":"1397/07/27 16:32","price":2.3133},{"date":"1397/07/27 17:08","price":2.3179},{"date":"1397/07/27 18:08","price":2.322},{"date":"1397/07/27 19:08","price":2.3114},{"date":"1397/07/27 20:08","price":2.3069},{"date":"1397/07/27 21:08","price":2.3125},{"date":"1397/07/27 22:08","price":2.3024},{"date":"1397/07/27 22:32","price":2.3069},{"date":"1397/07/27 23:08","price":2.3086}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398