کمترین: 
79.31
بیشترین: 
80.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
79.87
زمان: 
7/27 23:08
قیمت نفت برنت امروز 27 مهر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 27 مهر 1397 , 79.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/27 00:08","price":79.35},{"date":"1397/07/27 00:32","price":79.33},{"date":"1397/07/27 01:08","price":79.34},{"date":"1397/07/27 04:08","price":79.5},{"date":"1397/07/27 04:32","price":79.56},{"date":"1397/07/27 05:08","price":79.69},{"date":"1397/07/27 06:08","price":79.47},{"date":"1397/07/27 07:08","price":79.38},{"date":"1397/07/27 08:08","price":79.44},{"date":"1397/07/27 09:08","price":79.55},{"date":"1397/07/27 10:08","price":79.69},{"date":"1397/07/27 11:08","price":79.55},{"date":"1397/07/27 12:08","price":79.31},{"date":"1397/07/27 12:32","price":79.72},{"date":"1397/07/27 13:08","price":79.94},{"date":"1397/07/27 14:08","price":80.09},{"date":"1397/07/27 15:08","price":80.1},{"date":"1397/07/27 16:08","price":80.27},{"date":"1397/07/27 16:32","price":80.14},{"date":"1397/07/27 17:08","price":80.28},{"date":"1397/07/27 18:08","price":80.52},{"date":"1397/07/27 19:08","price":80.16},{"date":"1397/07/27 20:08","price":79.96},{"date":"1397/07/27 21:08","price":80.08},{"date":"1397/07/27 22:08","price":79.67},{"date":"1397/07/27 22:32","price":79.86},{"date":"1397/07/27 23:08","price":79.87}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399