کمترین: 
68.63
بیشترین: 
69.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.22
زمان: 
7/27 23:08
قیمت نفت سبک امروز 27 مهر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 27 مهر 1397 , 69.22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/27 00:08","price":68.69},{"date":"1397/07/27 00:32","price":68.65},{"date":"1397/07/27 01:08","price":68.63},{"date":"1397/07/27 02:08","price":68.73},{"date":"1397/07/27 03:08","price":68.75},{"date":"1397/07/27 03:32","price":68.78},{"date":"1397/07/27 04:08","price":68.8},{"date":"1397/07/27 04:32","price":68.86},{"date":"1397/07/27 05:08","price":68.97},{"date":"1397/07/27 06:08","price":68.83},{"date":"1397/07/27 07:08","price":68.77},{"date":"1397/07/27 08:08","price":68.78},{"date":"1397/07/27 09:08","price":68.88},{"date":"1397/07/27 10:08","price":68.94},{"date":"1397/07/27 11:08","price":68.81},{"date":"1397/07/27 12:08","price":68.67},{"date":"1397/07/27 12:32","price":68.88},{"date":"1397/07/27 13:08","price":69.02},{"date":"1397/07/27 14:08","price":69.15},{"date":"1397/07/27 15:08","price":69.17},{"date":"1397/07/27 16:08","price":69.42},{"date":"1397/07/27 16:32","price":69.3},{"date":"1397/07/27 17:08","price":69.23},{"date":"1397/07/27 18:08","price":69.5},{"date":"1397/07/27 19:08","price":69.42},{"date":"1397/07/27 20:08","price":69.2},{"date":"1397/07/27 21:08","price":69.28},{"date":"1397/07/27 22:08","price":69},{"date":"1397/07/27 22:32","price":69.19},{"date":"1397/07/27 23:08","price":69.22}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398