کمترین: 
705.13
بیشترین: 
714.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
710.38
زمان: 
7/26 23:08
قیمت گازوئیل امروز 26 مهر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 26 مهر 1397 , 710.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/26 00:08","price":713.88},{"date":"1397/07/26 01:08","price":714.13},{"date":"1397/07/26 04:08","price":714.25},{"date":"1397/07/26 05:08","price":713.13},{"date":"1397/07/26 05:32","price":713},{"date":"1397/07/26 06:08","price":712.38},{"date":"1397/07/26 06:32","price":711.38},{"date":"1397/07/26 07:08","price":711.63},{"date":"1397/07/26 08:08","price":713.25},{"date":"1397/07/26 09:08","price":712.88},{"date":"1397/07/26 10:08","price":711.63},{"date":"1397/07/26 11:08","price":710.63},{"date":"1397/07/26 13:08","price":708.38},{"date":"1397/07/26 14:08","price":707.13},{"date":"1397/07/26 15:08","price":706.63},{"date":"1397/07/26 16:08","price":705.13},{"date":"1397/07/26 17:08","price":705.63},{"date":"1397/07/26 18:08","price":709.88},{"date":"1397/07/26 19:08","price":713.25},{"date":"1397/07/26 20:08","price":713},{"date":"1397/07/26 21:08","price":713.63},{"date":"1397/07/26 22:08","price":708.38},{"date":"1397/07/26 22:32","price":710.13},{"date":"1397/07/26 23:08","price":710.38}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398