کمترین: 
2.2884
بیشترین: 
2.3188
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.3008
زمان: 
7/26 23:08
قیمت نفت کوره امروز 26 مهر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 26 مهر 1397 , 2.3008 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/26 00:08","price":2.3178},{"date":"1397/07/26 01:08","price":2.3181},{"date":"1397/07/26 02:08","price":2.3145},{"date":"1397/07/26 04:08","price":2.3188},{"date":"1397/07/26 05:08","price":2.3162},{"date":"1397/07/26 05:32","price":2.3152},{"date":"1397/07/26 06:08","price":2.3134},{"date":"1397/07/26 06:32","price":2.3109},{"date":"1397/07/26 07:08","price":2.3114},{"date":"1397/07/26 08:08","price":2.3164},{"date":"1397/07/26 09:08","price":2.3144},{"date":"1397/07/26 10:08","price":2.3112},{"date":"1397/07/26 11:08","price":2.3079},{"date":"1397/07/26 12:08","price":2.3077},{"date":"1397/07/26 13:08","price":2.2984},{"date":"1397/07/26 14:08","price":2.2969},{"date":"1397/07/26 15:08","price":2.2942},{"date":"1397/07/26 16:08","price":2.2884},{"date":"1397/07/26 17:08","price":2.2893},{"date":"1397/07/26 18:08","price":2.3038},{"date":"1397/07/26 19:08","price":2.3156},{"date":"1397/07/26 20:08","price":2.3098},{"date":"1397/07/26 21:08","price":2.3107},{"date":"1397/07/26 22:08","price":2.2967},{"date":"1397/07/26 22:32","price":2.3007},{"date":"1397/07/26 23:08","price":2.3008}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398