کمترین: 
78.86
بیشترین: 
80.37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
79.39
زمان: 
7/26 23:08
قیمت نفت برنت امروز 26 مهر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 26 مهر 1397 , 79.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/26 00:08","price":80.31},{"date":"1397/07/26 01:08","price":80.35},{"date":"1397/07/26 02:08","price":80.37},{"date":"1397/07/26 04:08","price":80.29},{"date":"1397/07/26 05:08","price":80.13},{"date":"1397/07/26 05:32","price":80.09},{"date":"1397/07/26 06:08","price":80.02},{"date":"1397/07/26 06:32","price":79.91},{"date":"1397/07/26 07:08","price":79.96},{"date":"1397/07/26 08:08","price":80.1},{"date":"1397/07/26 09:08","price":80.05},{"date":"1397/07/26 10:08","price":79.89},{"date":"1397/07/26 11:08","price":79.71},{"date":"1397/07/26 12:08","price":79.68},{"date":"1397/07/26 13:08","price":79.29},{"date":"1397/07/26 14:08","price":79.19},{"date":"1397/07/26 15:08","price":79.14},{"date":"1397/07/26 16:08","price":78.87},{"date":"1397/07/26 17:08","price":78.86},{"date":"1397/07/26 18:08","price":79.33},{"date":"1397/07/26 19:08","price":79.66},{"date":"1397/07/26 20:08","price":79.61},{"date":"1397/07/26 21:08","price":79.81},{"date":"1397/07/26 22:08","price":79.25},{"date":"1397/07/26 22:32","price":79.38},{"date":"1397/07/26 23:08","price":79.39}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399