کمترین: 
68.59
بیشترین: 
70.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.84
زمان: 
7/26 23:08
قیمت نفت سبک امروز 26 مهر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 26 مهر 1397 , 68.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/26 00:08","price":70.06},{"date":"1397/07/26 01:08","price":70.03},{"date":"1397/07/26 02:08","price":69.91},{"date":"1397/07/26 03:08","price":69.94},{"date":"1397/07/26 04:08","price":69.93},{"date":"1397/07/26 05:08","price":69.85},{"date":"1397/07/26 05:32","price":69.83},{"date":"1397/07/26 06:08","price":69.73},{"date":"1397/07/26 06:32","price":69.64},{"date":"1397/07/26 07:08","price":69.66},{"date":"1397/07/26 08:08","price":69.83},{"date":"1397/07/26 09:08","price":69.77},{"date":"1397/07/26 10:08","price":69.64},{"date":"1397/07/26 11:08","price":69.63},{"date":"1397/07/26 12:08","price":69.49},{"date":"1397/07/26 13:08","price":69.2},{"date":"1397/07/26 14:08","price":69.01},{"date":"1397/07/26 15:08","price":69.08},{"date":"1397/07/26 16:08","price":68.83},{"date":"1397/07/26 17:08","price":68.67},{"date":"1397/07/26 18:08","price":69.19},{"date":"1397/07/26 19:08","price":69.51},{"date":"1397/07/26 20:08","price":69.22},{"date":"1397/07/26 21:08","price":69.16},{"date":"1397/07/26 22:08","price":68.59},{"date":"1397/07/26 22:32","price":68.81},{"date":"1397/07/26 23:08","price":68.84}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398