کمترین: 
3.249
بیشترین: 
3.329
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.329
زمان: 
7/25 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 25 مهر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 25 مهر 1397 , 3.329 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/25 01:08","price":3.253},{"date":"1397/07/25 02:08","price":3.252},{"date":"1397/07/25 03:08","price":3.253},{"date":"1397/07/25 04:08","price":3.249},{"date":"1397/07/25 05:08","price":3.26},{"date":"1397/07/25 06:08","price":3.258},{"date":"1397/07/25 07:08","price":3.26},{"date":"1397/07/25 09:08","price":3.261},{"date":"1397/07/25 10:08","price":3.265},{"date":"1397/07/25 11:08","price":3.26},{"date":"1397/07/25 12:08","price":3.253},{"date":"1397/07/25 13:08","price":3.279},{"date":"1397/07/25 14:08","price":3.268},{"date":"1397/07/25 15:08","price":3.257},{"date":"1397/07/25 16:08","price":3.261},{"date":"1397/07/25 17:08","price":3.288},{"date":"1397/07/25 18:08","price":3.28},{"date":"1397/07/25 19:08","price":3.268},{"date":"1397/07/25 20:08","price":3.255},{"date":"1397/07/25 21:08","price":3.29},{"date":"1397/07/25 22:08","price":3.32},{"date":"1397/07/25 23:08","price":3.329}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398