کمترین: 
1.9185
بیشترین: 
1.9895
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9215
زمان: 
7/25 23:08
قیمت بنزین امروز 25 مهر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 25 مهر 1397 , 1.9215 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/25 00:08","price":1.9769},{"date":"1397/07/25 01:08","price":1.9865},{"date":"1397/07/25 02:08","price":1.9875},{"date":"1397/07/25 03:08","price":1.9865},{"date":"1397/07/25 04:08","price":1.9895},{"date":"1397/07/25 05:08","price":1.985},{"date":"1397/07/25 06:08","price":1.9835},{"date":"1397/07/25 09:08","price":1.9826},{"date":"1397/07/25 10:08","price":1.9885},{"date":"1397/07/25 11:08","price":1.987},{"date":"1397/07/25 12:08","price":1.9889},{"date":"1397/07/25 13:08","price":1.9787},{"date":"1397/07/25 14:08","price":1.9758},{"date":"1397/07/25 15:08","price":1.9814},{"date":"1397/07/25 16:08","price":1.9775},{"date":"1397/07/25 17:08","price":1.9669},{"date":"1397/07/25 18:08","price":1.954},{"date":"1397/07/25 19:08","price":1.9253},{"date":"1397/07/25 20:08","price":1.9265},{"date":"1397/07/25 21:08","price":1.931},{"date":"1397/07/25 22:08","price":1.9185},{"date":"1397/07/25 23:08","price":1.9215}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398