کمترین: 
2.3062
بیشترین: 
2.3496
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.3149
زمان: 
7/25 23:08
قیمت نفت کوره امروز 25 مهر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 25 مهر 1397 , 2.3149 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/25 00:08","price":2.34},{"date":"1397/07/25 01:08","price":2.3458},{"date":"1397/07/25 02:08","price":2.3487},{"date":"1397/07/25 03:08","price":2.3462},{"date":"1397/07/25 04:08","price":2.3496},{"date":"1397/07/25 05:08","price":2.3434},{"date":"1397/07/25 06:08","price":2.3415},{"date":"1397/07/25 09:08","price":2.3389},{"date":"1397/07/25 10:08","price":2.3448},{"date":"1397/07/25 11:08","price":2.3433},{"date":"1397/07/25 12:08","price":2.3466},{"date":"1397/07/25 13:08","price":2.3402},{"date":"1397/07/25 14:08","price":2.3344},{"date":"1397/07/25 15:08","price":2.3368},{"date":"1397/07/25 16:08","price":2.3344},{"date":"1397/07/25 17:08","price":2.3292},{"date":"1397/07/25 18:08","price":2.3225},{"date":"1397/07/25 19:08","price":2.3062},{"date":"1397/07/25 20:08","price":2.3121},{"date":"1397/07/25 21:08","price":2.3152},{"date":"1397/07/25 22:08","price":2.3095},{"date":"1397/07/25 23:08","price":2.3149}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1398