کمترین: 
69.73
بیشترین: 
72.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.97
زمان: 
7/25 23:08
قیمت نفت سبک امروز 25 مهر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 25 مهر 1397 , 69.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/25 00:08","price":71.85},{"date":"1397/07/25 01:08","price":72.16},{"date":"1397/07/25 02:08","price":72.28},{"date":"1397/07/25 03:08","price":72.17},{"date":"1397/07/25 04:08","price":72.27},{"date":"1397/07/25 05:08","price":72.09},{"date":"1397/07/25 06:08","price":72.03},{"date":"1397/07/25 07:08","price":72.02},{"date":"1397/07/25 08:08","price":72.03},{"date":"1397/07/25 09:08","price":71.98},{"date":"1397/07/25 10:08","price":72.09},{"date":"1397/07/25 11:08","price":72.06},{"date":"1397/07/25 12:08","price":72.09},{"date":"1397/07/25 13:08","price":71.77},{"date":"1397/07/25 14:08","price":71.5},{"date":"1397/07/25 15:08","price":71.58},{"date":"1397/07/25 16:08","price":71.47},{"date":"1397/07/25 17:08","price":71.14},{"date":"1397/07/25 18:08","price":70.78},{"date":"1397/07/25 19:08","price":70.14},{"date":"1397/07/25 20:08","price":70.06},{"date":"1397/07/25 21:08","price":70.16},{"date":"1397/07/25 22:08","price":69.73},{"date":"1397/07/25 23:08","price":69.97}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398