کمترین: 
3.226
بیشترین: 
3.309
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.245
زمان: 
7/24 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 24 مهر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 24 مهر 1397 , 3.245 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/24 00:08","price":3.261},{"date":"1397/07/24 01:08","price":3.26},{"date":"1397/07/24 02:08","price":3.254},{"date":"1397/07/24 03:08","price":3.257},{"date":"1397/07/24 03:32","price":3.258},{"date":"1397/07/24 04:08","price":3.26},{"date":"1397/07/24 04:32","price":3.274},{"date":"1397/07/24 05:08","price":3.275},{"date":"1397/07/24 06:08","price":3.298},{"date":"1397/07/24 07:08","price":3.309},{"date":"1397/07/24 08:08","price":3.295},{"date":"1397/07/24 09:08","price":3.285},{"date":"1397/07/24 11:08","price":3.282},{"date":"1397/07/24 12:08","price":3.26},{"date":"1397/07/24 13:08","price":3.264},{"date":"1397/07/24 14:32","price":3.263},{"date":"1397/07/24 15:08","price":3.28},{"date":"1397/07/24 16:08","price":3.24},{"date":"1397/07/24 17:08","price":3.237},{"date":"1397/07/24 17:32","price":3.226},{"date":"1397/07/24 18:08","price":3.244},{"date":"1397/07/24 19:08","price":3.255},{"date":"1397/07/24 20:08","price":3.257},{"date":"1397/07/24 21:00","price":3.237},{"date":"1397/07/24 22:08","price":3.24},{"date":"1397/07/24 23:08","price":3.245}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398