کمترین: 
1.9361
بیشترین: 
1.9828
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9764
زمان: 
7/24 23:08
قیمت بنزین امروز 24 مهر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 24 مهر 1397 , 1.9764 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/24 00:08","price":1.9435},{"date":"1397/07/24 02:08","price":1.9405},{"date":"1397/07/24 03:08","price":1.9421},{"date":"1397/07/24 03:32","price":1.9435},{"date":"1397/07/24 04:08","price":1.945},{"date":"1397/07/24 04:32","price":1.944},{"date":"1397/07/24 05:08","price":1.9451},{"date":"1397/07/24 06:08","price":1.9535},{"date":"1397/07/24 07:08","price":1.9525},{"date":"1397/07/24 08:08","price":1.953},{"date":"1397/07/24 09:08","price":1.9525},{"date":"1397/07/24 10:08","price":1.9413},{"date":"1397/07/24 11:08","price":1.94},{"date":"1397/07/24 12:08","price":1.9361},{"date":"1397/07/24 13:08","price":1.942},{"date":"1397/07/24 14:08","price":1.9405},{"date":"1397/07/24 14:32","price":1.9402},{"date":"1397/07/24 15:08","price":1.9425},{"date":"1397/07/24 16:08","price":1.9455},{"date":"1397/07/24 17:08","price":1.9445},{"date":"1397/07/24 17:32","price":1.9554},{"date":"1397/07/24 18:08","price":1.9577},{"date":"1397/07/24 19:08","price":1.959},{"date":"1397/07/24 20:08","price":1.9692},{"date":"1397/07/24 21:00","price":1.9776},{"date":"1397/07/24 22:08","price":1.9828},{"date":"1397/07/24 23:08","price":1.9764}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398