کمترین: 
710.38
بیشترین: 
722.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
720.13
زمان: 
7/24 23:08
قیمت گازوئیل امروز 24 مهر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 24 مهر 1397 , 720.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/24 00:08","price":715.75},{"date":"1397/07/24 01:08","price":716},{"date":"1397/07/24 04:08","price":716.63},{"date":"1397/07/24 05:08","price":717},{"date":"1397/07/24 06:08","price":718.25},{"date":"1397/07/24 07:08","price":717.63},{"date":"1397/07/24 08:08","price":717.88},{"date":"1397/07/24 09:08","price":718.13},{"date":"1397/07/24 10:08","price":715.38},{"date":"1397/07/24 11:08","price":713.88},{"date":"1397/07/24 12:08","price":711.13},{"date":"1397/07/24 13:08","price":712.38},{"date":"1397/07/24 14:08","price":710.88},{"date":"1397/07/24 14:32","price":710.38},{"date":"1397/07/24 15:08","price":711.13},{"date":"1397/07/24 16:08","price":712.38},{"date":"1397/07/24 17:08","price":711.63},{"date":"1397/07/24 17:32","price":713.38},{"date":"1397/07/24 18:08","price":715.13},{"date":"1397/07/24 19:08","price":716.13},{"date":"1397/07/24 20:08","price":718.88},{"date":"1397/07/24 21:00","price":721.38},{"date":"1397/07/24 22:08","price":722.13},{"date":"1397/07/24 23:08","price":720.13}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398