کمترین: 
2.3094
بیشترین: 
2.3451
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.3395
زمان: 
7/24 23:08
قیمت نفت کوره امروز 24 مهر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 24 مهر 1397 , 2.3395 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/24 00:08","price":2.3258},{"date":"1397/07/24 01:08","price":2.3262},{"date":"1397/07/24 02:08","price":2.323},{"date":"1397/07/24 03:08","price":2.3247},{"date":"1397/07/24 03:32","price":2.3262},{"date":"1397/07/24 04:08","price":2.3274},{"date":"1397/07/24 04:32","price":2.3279},{"date":"1397/07/24 05:08","price":2.3293},{"date":"1397/07/24 06:08","price":2.3339},{"date":"1397/07/24 07:08","price":2.3316},{"date":"1397/07/24 08:08","price":2.3328},{"date":"1397/07/24 09:08","price":2.334},{"date":"1397/07/24 10:08","price":2.3245},{"date":"1397/07/24 11:08","price":2.3193},{"date":"1397/07/24 12:08","price":2.3128},{"date":"1397/07/24 13:08","price":2.3163},{"date":"1397/07/24 14:08","price":2.3119},{"date":"1397/07/24 14:32","price":2.3094},{"date":"1397/07/24 15:08","price":2.3121},{"date":"1397/07/24 16:08","price":2.3159},{"date":"1397/07/24 17:08","price":2.3123},{"date":"1397/07/24 17:32","price":2.3186},{"date":"1397/07/24 18:08","price":2.3216},{"date":"1397/07/24 19:08","price":2.3235},{"date":"1397/07/24 20:08","price":2.3349},{"date":"1397/07/24 21:00","price":2.3417},{"date":"1397/07/24 22:08","price":2.3451},{"date":"1397/07/24 23:08","price":2.3395}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398