کمترین: 
80.08
بیشترین: 
81.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
81.31
زمان: 
7/24 23:08
قیمت نفت برنت امروز 24 مهر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 24 مهر 1397 , 81.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/24 00:08","price":80.77},{"date":"1397/07/24 01:08","price":80.81},{"date":"1397/07/24 02:08","price":80.78},{"date":"1397/07/24 04:08","price":80.87},{"date":"1397/07/24 04:32","price":80.88},{"date":"1397/07/24 05:08","price":80.92},{"date":"1397/07/24 06:08","price":81.13},{"date":"1397/07/24 07:08","price":81.04},{"date":"1397/07/24 08:08","price":81.07},{"date":"1397/07/24 09:08","price":81.12},{"date":"1397/07/24 10:08","price":80.7},{"date":"1397/07/24 11:08","price":80.49},{"date":"1397/07/24 12:08","price":80.08},{"date":"1397/07/24 13:08","price":80.33},{"date":"1397/07/24 14:08","price":80.11},{"date":"1397/07/24 14:32","price":80.08},{"date":"1397/07/24 15:08","price":80.19},{"date":"1397/07/24 16:08","price":80.36},{"date":"1397/07/24 17:08","price":80.31},{"date":"1397/07/24 17:32","price":80.52},{"date":"1397/07/24 18:08","price":80.67},{"date":"1397/07/24 19:08","price":80.69},{"date":"1397/07/24 20:08","price":80.99},{"date":"1397/07/24 21:00","price":81.44},{"date":"1397/07/24 22:08","price":81.61},{"date":"1397/07/24 23:08","price":81.31}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398