کمترین: 
71.14
بیشترین: 
72.03
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.86
زمان: 
7/24 23:08
قیمت نفت سبک امروز 24 مهر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 24 مهر 1397 , 71.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/24 00:08","price":71.65},{"date":"1397/07/24 01:08","price":71.72},{"date":"1397/07/24 02:08","price":71.65},{"date":"1397/07/24 03:08","price":71.72},{"date":"1397/07/24 03:32","price":71.83},{"date":"1397/07/24 04:08","price":71.84},{"date":"1397/07/24 04:32","price":71.83},{"date":"1397/07/24 05:08","price":71.86},{"date":"1397/07/24 06:08","price":71.97},{"date":"1397/07/24 07:08","price":71.89},{"date":"1397/07/24 08:08","price":71.88},{"date":"1397/07/24 09:08","price":71.92},{"date":"1397/07/24 10:08","price":71.61},{"date":"1397/07/24 11:08","price":71.47},{"date":"1397/07/24 12:08","price":71.19},{"date":"1397/07/24 13:08","price":71.27},{"date":"1397/07/24 14:08","price":71.16},{"date":"1397/07/24 14:32","price":71.14},{"date":"1397/07/24 15:08","price":71.19},{"date":"1397/07/24 16:08","price":71.42},{"date":"1397/07/24 17:08","price":71.38},{"date":"1397/07/24 17:32","price":71.67},{"date":"1397/07/24 18:08","price":71.7},{"date":"1397/07/24 19:08","price":71.66},{"date":"1397/07/24 20:08","price":71.78},{"date":"1397/07/24 21:00","price":71.95},{"date":"1397/07/24 22:08","price":72.03},{"date":"1397/07/24 23:08","price":71.86}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398