کمترین: 
711.63
بیشترین: 
722.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
714.88
زمان: 
7/23 23:08
قیمت گازوئیل امروز 23 مهر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 23 مهر 1397 , 714.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/23 04:08","price":722.88},{"date":"1397/07/23 05:08","price":721.88},{"date":"1397/07/23 07:08","price":722.38},{"date":"1397/07/23 08:08","price":722.13},{"date":"1397/07/23 09:08","price":721.88},{"date":"1397/07/23 10:08","price":721.38},{"date":"1397/07/23 11:08","price":719.13},{"date":"1397/07/23 12:08","price":715.88},{"date":"1397/07/23 13:08","price":717.63},{"date":"1397/07/23 14:08","price":718.88},{"date":"1397/07/23 15:08","price":718.38},{"date":"1397/07/23 16:08","price":718.63},{"date":"1397/07/23 17:08","price":715.13},{"date":"1397/07/23 18:08","price":711.63},{"date":"1397/07/23 19:08","price":715.63},{"date":"1397/07/23 20:08","price":713.13},{"date":"1397/07/23 21:08","price":712.88},{"date":"1397/07/23 22:08","price":715.63},{"date":"1397/07/23 23:08","price":714.88}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398