کمترین: 
80.25
بیشترین: 
81.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
80.64
زمان: 
7/23 23:08
قیمت نفت برنت امروز 23 مهر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 23 مهر 1397 , 80.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/23 04:08","price":81.65},{"date":"1397/07/23 05:08","price":81.47},{"date":"1397/07/23 06:08","price":81.4},{"date":"1397/07/23 07:08","price":81.46},{"date":"1397/07/23 08:08","price":81.45},{"date":"1397/07/23 09:08","price":81.42},{"date":"1397/07/23 10:08","price":81.34},{"date":"1397/07/23 11:08","price":81.17},{"date":"1397/07/23 12:08","price":80.94},{"date":"1397/07/23 13:08","price":81.17},{"date":"1397/07/23 14:08","price":81.32},{"date":"1397/07/23 15:08","price":81.27},{"date":"1397/07/23 16:08","price":81.19},{"date":"1397/07/23 17:08","price":80.74},{"date":"1397/07/23 18:08","price":80.25},{"date":"1397/07/23 19:08","price":80.78},{"date":"1397/07/23 20:08","price":80.44},{"date":"1397/07/23 21:08","price":80.42},{"date":"1397/07/23 22:08","price":80.71},{"date":"1397/07/23 23:08","price":80.64}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398