کمترین: 
3.178
بیشترین: 
3.265
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.248
زمان: 
7/23 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 23 مهر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 23 مهر 1397 , 3.248 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/23 02:08","price":3.22},{"date":"1397/07/23 03:08","price":3.208},{"date":"1397/07/23 04:08","price":3.211},{"date":"1397/07/23 05:08","price":3.21},{"date":"1397/07/23 06:08","price":3.202},{"date":"1397/07/23 07:08","price":3.204},{"date":"1397/07/23 08:08","price":3.207},{"date":"1397/07/23 09:08","price":3.205},{"date":"1397/07/23 10:08","price":3.178},{"date":"1397/07/23 11:08","price":3.192},{"date":"1397/07/23 12:08","price":3.207},{"date":"1397/07/23 13:08","price":3.202},{"date":"1397/07/23 14:08","price":3.215},{"date":"1397/07/23 15:08","price":3.228},{"date":"1397/07/23 16:08","price":3.263},{"date":"1397/07/23 17:08","price":3.232},{"date":"1397/07/23 18:08","price":3.239},{"date":"1397/07/23 19:08","price":3.265},{"date":"1397/07/23 20:08","price":3.234},{"date":"1397/07/23 21:08","price":3.235},{"date":"1397/07/23 23:08","price":3.248}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398