کمترین: 
1.928
بیشترین: 
1.967
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9415
زمان: 
7/23 23:08
قیمت بنزین امروز 23 مهر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 23 مهر 1397 , 1.9415 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/23 02:08","price":1.967},{"date":"1397/07/23 03:08","price":1.9625},{"date":"1397/07/23 04:08","price":1.9635},{"date":"1397/07/23 05:08","price":1.9615},{"date":"1397/07/23 06:08","price":1.9602},{"date":"1397/07/23 07:08","price":1.961},{"date":"1397/07/23 09:08","price":1.9605},{"date":"1397/07/23 10:08","price":1.9549},{"date":"1397/07/23 11:08","price":1.9525},{"date":"1397/07/23 12:08","price":1.9451},{"date":"1397/07/23 13:08","price":1.9515},{"date":"1397/07/23 14:08","price":1.9552},{"date":"1397/07/23 15:08","price":1.9535},{"date":"1397/07/23 16:08","price":1.9537},{"date":"1397/07/23 17:08","price":1.9417},{"date":"1397/07/23 18:08","price":1.928},{"date":"1397/07/23 19:08","price":1.9365},{"date":"1397/07/23 20:08","price":1.9312},{"date":"1397/07/23 21:08","price":1.935},{"date":"1397/07/23 22:08","price":1.9425},{"date":"1397/07/23 23:08","price":1.9415}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398