کمترین: 
2.3144
بیشترین: 
2.3519
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.3231
زمان: 
7/23 23:08
قیمت نفت کوره امروز 23 مهر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 23 مهر 1397 , 2.3231 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/23 02:08","price":2.3519},{"date":"1397/07/23 03:08","price":2.3473},{"date":"1397/07/23 04:08","price":2.3487},{"date":"1397/07/23 05:08","price":2.3449},{"date":"1397/07/23 06:08","price":2.3438},{"date":"1397/07/23 07:08","price":2.3452},{"date":"1397/07/23 08:08","price":2.3456},{"date":"1397/07/23 09:08","price":2.3438},{"date":"1397/07/23 10:08","price":2.3419},{"date":"1397/07/23 11:08","price":2.3347},{"date":"1397/07/23 12:08","price":2.3287},{"date":"1397/07/23 13:08","price":2.3318},{"date":"1397/07/23 14:08","price":2.3353},{"date":"1397/07/23 15:08","price":2.3358},{"date":"1397/07/23 16:08","price":2.3362},{"date":"1397/07/23 17:08","price":2.3244},{"date":"1397/07/23 18:08","price":2.3144},{"date":"1397/07/23 19:08","price":2.3248},{"date":"1397/07/23 20:08","price":2.3165},{"date":"1397/07/23 21:08","price":2.3169},{"date":"1397/07/23 22:08","price":2.3264},{"date":"1397/07/23 23:08","price":2.3231}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398