کمترین: 
71.28
بیشترین: 
72.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.59
زمان: 
7/23 23:08
قیمت نفت سبک امروز 23 مهر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 23 مهر 1397 , 71.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/23 02:08","price":72.52},{"date":"1397/07/23 03:08","price":72.19},{"date":"1397/07/23 04:08","price":72.22},{"date":"1397/07/23 05:08","price":72.17},{"date":"1397/07/23 06:08","price":72.12},{"date":"1397/07/23 08:08","price":72.14},{"date":"1397/07/23 09:08","price":72.09},{"date":"1397/07/23 10:08","price":71.94},{"date":"1397/07/23 11:08","price":71.8},{"date":"1397/07/23 12:08","price":71.56},{"date":"1397/07/23 13:08","price":71.78},{"date":"1397/07/23 14:08","price":71.83},{"date":"1397/07/23 15:08","price":71.89},{"date":"1397/07/23 16:08","price":71.92},{"date":"1397/07/23 17:08","price":71.66},{"date":"1397/07/23 18:08","price":71.28},{"date":"1397/07/23 19:08","price":71.67},{"date":"1397/07/23 20:08","price":71.41},{"date":"1397/07/23 21:08","price":71.36},{"date":"1397/07/23 22:08","price":71.72},{"date":"1397/07/23 23:08","price":71.59}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398