کمترین: 
174798
بیشترین: 
174924
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
174826.0
زمان: 
7/22 23:00
قیمت شاخص بورس امروز 22 مهر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 22 مهر 1397 , 174826.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/22 11:00","price":174798.0},{"date":"1397/07/22 14:00","price":174924.0},{"date":"1397/07/22 17:00","price":174923.0},{"date":"1397/07/22 23:00","price":174826.0}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398