کمترین: 
2.326
بیشترین: 
2.3273
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.326
زمان: 
7/21 01:08
قیمت نفت کوره امروز 21 مهر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 21 مهر 1397 , 2.326 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/21 00:08","price":2.3273},{"date":"1397/07/21 01:08","price":2.326}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398