کمترین: 
3.148
بیشترین: 
3.264
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.153
زمان: 
7/20 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 20 مهر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 20 مهر 1397 , 3.153 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/20 00:08","price":3.235},{"date":"1397/07/20 01:08","price":3.236},{"date":"1397/07/20 02:08","price":3.228},{"date":"1397/07/20 03:08","price":3.237},{"date":"1397/07/20 04:08","price":3.235},{"date":"1397/07/20 05:08","price":3.243},{"date":"1397/07/20 06:08","price":3.24},{"date":"1397/07/20 07:08","price":3.239},{"date":"1397/07/20 07:32","price":3.24},{"date":"1397/07/20 08:08","price":3.243},{"date":"1397/07/20 09:08","price":3.26},{"date":"1397/07/20 10:08","price":3.264},{"date":"1397/07/20 11:08","price":3.255},{"date":"1397/07/20 12:08","price":3.258},{"date":"1397/07/20 13:08","price":3.255},{"date":"1397/07/20 14:08","price":3.264},{"date":"1397/07/20 15:08","price":3.239},{"date":"1397/07/20 16:08","price":3.228},{"date":"1397/07/20 17:08","price":3.202},{"date":"1397/07/20 17:32","price":3.148},{"date":"1397/07/20 18:08","price":3.156},{"date":"1397/07/20 18:32","price":3.18},{"date":"1397/07/20 19:08","price":3.178},{"date":"1397/07/20 20:08","price":3.187},{"date":"1397/07/20 21:08","price":3.168},{"date":"1397/07/20 22:08","price":3.162},{"date":"1397/07/20 23:08","price":3.153}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398