کمترین: 
1.9177
بیشترین: 
1.9812
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9499
زمان: 
7/20 23:08
قیمت بنزین امروز 20 مهر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 20 مهر 1397 , 1.9499 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/20 00:08","price":1.9295},{"date":"1397/07/20 01:08","price":1.9325},{"date":"1397/07/20 02:08","price":1.9365},{"date":"1397/07/20 03:32","price":1.9333},{"date":"1397/07/20 04:08","price":1.933},{"date":"1397/07/20 05:08","price":1.9345},{"date":"1397/07/20 06:08","price":1.9365},{"date":"1397/07/20 07:08","price":1.9385},{"date":"1397/07/20 07:32","price":1.9395},{"date":"1397/07/20 08:08","price":1.9425},{"date":"1397/07/20 09:08","price":1.9812},{"date":"1397/07/20 10:08","price":1.9705},{"date":"1397/07/20 11:08","price":1.9668},{"date":"1397/07/20 12:08","price":1.9526},{"date":"1397/07/20 13:08","price":1.9481},{"date":"1397/07/20 14:08","price":1.9442},{"date":"1397/07/20 15:08","price":1.9525},{"date":"1397/07/20 16:08","price":1.9545},{"date":"1397/07/20 17:08","price":1.9514},{"date":"1397/07/20 17:32","price":1.941},{"date":"1397/07/20 18:08","price":1.9367},{"date":"1397/07/20 18:32","price":1.933},{"date":"1397/07/20 19:08","price":1.935},{"date":"1397/07/20 20:08","price":1.9177},{"date":"1397/07/20 21:08","price":1.9267},{"date":"1397/07/20 22:08","price":1.9406},{"date":"1397/07/20 23:08","price":1.9499}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398