کمترین: 
709.88
بیشترین: 
724.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
717.13
زمان: 
7/20 23:08
قیمت گازوئیل امروز 20 مهر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 20 مهر 1397 , 717.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/20 00:08","price":717.13},{"date":"1397/07/20 01:08","price":718.38},{"date":"1397/07/20 04:08","price":717.63},{"date":"1397/07/20 05:08","price":718.63},{"date":"1397/07/20 06:08","price":719.63},{"date":"1397/07/20 07:08","price":720.63},{"date":"1397/07/20 07:32","price":720.88},{"date":"1397/07/20 08:08","price":721.13},{"date":"1397/07/20 09:08","price":724.88},{"date":"1397/07/20 10:08","price":724.13},{"date":"1397/07/20 11:08","price":723.88},{"date":"1397/07/20 12:08","price":721.13},{"date":"1397/07/20 13:08","price":719.13},{"date":"1397/07/20 14:08","price":717.63},{"date":"1397/07/20 15:08","price":719.13},{"date":"1397/07/20 16:08","price":721.13},{"date":"1397/07/20 17:08","price":720.13},{"date":"1397/07/20 17:32","price":717.88},{"date":"1397/07/20 18:08","price":716.38},{"date":"1397/07/20 18:32","price":715.38},{"date":"1397/07/20 19:08","price":717.13},{"date":"1397/07/20 20:08","price":709.88},{"date":"1397/07/20 21:08","price":711.13},{"date":"1397/07/20 22:08","price":714.38},{"date":"1397/07/20 23:08","price":717.13}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398