کمترین: 
2.3053
بیشترین: 
2.3525
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.3284
زمان: 
7/20 23:08
قیمت نفت کوره امروز 20 مهر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 20 مهر 1397 , 2.3284 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/20 00:08","price":2.3295},{"date":"1397/07/20 01:08","price":2.333},{"date":"1397/07/20 02:08","price":2.337},{"date":"1397/07/20 03:08","price":2.3358},{"date":"1397/07/20 03:32","price":2.3327},{"date":"1397/07/20 04:08","price":2.3321},{"date":"1397/07/20 05:08","price":2.3349},{"date":"1397/07/20 06:08","price":2.3377},{"date":"1397/07/20 07:08","price":2.3408},{"date":"1397/07/20 07:32","price":2.3411},{"date":"1397/07/20 08:08","price":2.3424},{"date":"1397/07/20 09:08","price":2.3525},{"date":"1397/07/20 10:08","price":2.3521},{"date":"1397/07/20 11:08","price":2.3514},{"date":"1397/07/20 12:08","price":2.3415},{"date":"1397/07/20 13:08","price":2.3361},{"date":"1397/07/20 14:08","price":2.3304},{"date":"1397/07/20 15:08","price":2.3368},{"date":"1397/07/20 16:08","price":2.3425},{"date":"1397/07/20 17:08","price":2.3378},{"date":"1397/07/20 17:32","price":2.3329},{"date":"1397/07/20 18:08","price":2.326},{"date":"1397/07/20 18:32","price":2.3253},{"date":"1397/07/20 19:08","price":2.3319},{"date":"1397/07/20 20:08","price":2.3053},{"date":"1397/07/20 21:08","price":2.3106},{"date":"1397/07/20 22:08","price":2.3232},{"date":"1397/07/20 23:08","price":2.3284}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398