کمترین: 
79.68
بیشترین: 
81.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
80.68
زمان: 
7/20 23:08
قیمت نفت برنت امروز 20 مهر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 20 مهر 1397 , 80.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/20 00:08","price":80.19},{"date":"1397/07/20 01:08","price":80.3},{"date":"1397/07/20 02:08","price":80.33},{"date":"1397/07/20 04:08","price":80.36},{"date":"1397/07/20 05:08","price":80.47},{"date":"1397/07/20 06:08","price":80.59},{"date":"1397/07/20 07:08","price":80.68},{"date":"1397/07/20 07:32","price":80.72},{"date":"1397/07/20 08:08","price":80.78},{"date":"1397/07/20 09:08","price":81.31},{"date":"1397/07/20 10:08","price":81.27},{"date":"1397/07/20 11:08","price":81.31},{"date":"1397/07/20 12:08","price":80.89},{"date":"1397/07/20 13:08","price":80.72},{"date":"1397/07/20 14:08","price":80.52},{"date":"1397/07/20 15:08","price":80.62},{"date":"1397/07/20 16:08","price":80.94},{"date":"1397/07/20 17:08","price":80.92},{"date":"1397/07/20 17:32","price":80.61},{"date":"1397/07/20 18:08","price":80.49},{"date":"1397/07/20 18:32","price":80.34},{"date":"1397/07/20 19:08","price":80.6},{"date":"1397/07/20 20:08","price":79.68},{"date":"1397/07/20 21:08","price":79.81},{"date":"1397/07/20 22:08","price":80.39},{"date":"1397/07/20 23:08","price":80.68}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398