کمترین: 
70.88
بیشترین: 
71.86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.62
زمان: 
7/20 23:08
قیمت نفت سبک امروز 20 مهر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 20 مهر 1397 , 71.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/20 00:08","price":70.88},{"date":"1397/07/20 01:08","price":70.98},{"date":"1397/07/20 02:08","price":71.16},{"date":"1397/07/20 03:08","price":71.19},{"date":"1397/07/20 03:32","price":71.08},{"date":"1397/07/20 04:08","price":71.06},{"date":"1397/07/20 05:08","price":71.17},{"date":"1397/07/20 06:08","price":71.25},{"date":"1397/07/20 07:08","price":71.31},{"date":"1397/07/20 07:32","price":71.33},{"date":"1397/07/20 08:08","price":71.38},{"date":"1397/07/20 09:08","price":71.86},{"date":"1397/07/20 10:08","price":71.73},{"date":"1397/07/20 11:08","price":71.83},{"date":"1397/07/20 12:08","price":71.66},{"date":"1397/07/20 13:08","price":71.47},{"date":"1397/07/20 14:08","price":71.36},{"date":"1397/07/20 15:08","price":71.55},{"date":"1397/07/20 16:08","price":71.81},{"date":"1397/07/20 17:08","price":71.69},{"date":"1397/07/20 17:32","price":71.39},{"date":"1397/07/20 18:08","price":71.34},{"date":"1397/07/20 18:32","price":71.36},{"date":"1397/07/20 19:08","price":71.59},{"date":"1397/07/20 20:08","price":70.95},{"date":"1397/07/20 21:08","price":71.08},{"date":"1397/07/20 22:08","price":71.31},{"date":"1397/07/20 23:08","price":71.62}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398