کمترین: 
3.159
بیشترین: 
3.276
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.22
زمان: 
7/19 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 19 مهر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 19 مهر 1397 , 3.22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/19 00:08","price":3.272},{"date":"1397/07/19 01:08","price":3.273},{"date":"1397/07/19 02:08","price":3.276},{"date":"1397/07/19 03:08","price":3.261},{"date":"1397/07/19 05:08","price":3.252},{"date":"1397/07/19 08:08","price":3.25},{"date":"1397/07/19 09:08","price":3.266},{"date":"1397/07/19 10:08","price":3.256},{"date":"1397/07/19 11:08","price":3.255},{"date":"1397/07/19 13:08","price":3.257},{"date":"1397/07/19 14:08","price":3.255},{"date":"1397/07/19 15:08","price":3.248},{"date":"1397/07/19 16:08","price":3.211},{"date":"1397/07/19 17:08","price":3.198},{"date":"1397/07/19 18:08","price":3.195},{"date":"1397/07/19 19:08","price":3.184},{"date":"1397/07/19 20:08","price":3.159},{"date":"1397/07/19 21:08","price":3.19},{"date":"1397/07/19 22:08","price":3.218},{"date":"1397/07/19 23:08","price":3.22}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398