کمترین: 
1.9305
بیشترین: 
2.0161
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9343
زمان: 
7/19 23:08
قیمت بنزین امروز 19 مهر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 19 مهر 1397 , 1.9343 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/19 00:08","price":2.0161},{"date":"1397/07/19 01:08","price":1.9945},{"date":"1397/07/19 02:08","price":1.9985},{"date":"1397/07/19 03:08","price":1.9975},{"date":"1397/07/19 04:08","price":1.9945},{"date":"1397/07/19 05:08","price":1.995},{"date":"1397/07/19 06:08","price":1.9881},{"date":"1397/07/19 07:08","price":1.9825},{"date":"1397/07/19 08:08","price":1.9843},{"date":"1397/07/19 09:08","price":1.9835},{"date":"1397/07/19 10:08","price":1.9885},{"date":"1397/07/19 11:08","price":1.9985},{"date":"1397/07/19 12:08","price":1.99},{"date":"1397/07/19 13:08","price":1.9745},{"date":"1397/07/19 14:08","price":1.974},{"date":"1397/07/19 15:08","price":1.9793},{"date":"1397/07/19 16:08","price":1.9825},{"date":"1397/07/19 17:08","price":1.9785},{"date":"1397/07/19 18:08","price":1.969},{"date":"1397/07/19 19:08","price":1.9553},{"date":"1397/07/19 20:08","price":1.956},{"date":"1397/07/19 21:08","price":1.9426},{"date":"1397/07/19 22:08","price":1.9305},{"date":"1397/07/19 23:08","price":1.9343}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399