کمترین: 
717.63
بیشترین: 
734.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
717.63
زمان: 
7/19 23:08
قیمت گازوئیل امروز 19 مهر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 19 مهر 1397 , 717.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/19 00:08","price":734.88},{"date":"1397/07/19 01:08","price":734},{"date":"1397/07/19 04:08","price":733.63},{"date":"1397/07/19 05:08","price":732.75},{"date":"1397/07/19 06:08","price":730.63},{"date":"1397/07/19 07:08","price":727.88},{"date":"1397/07/19 08:08","price":728.13},{"date":"1397/07/19 09:08","price":727.88},{"date":"1397/07/19 10:08","price":730.13},{"date":"1397/07/19 11:08","price":731.63},{"date":"1397/07/19 12:08","price":730.63},{"date":"1397/07/19 13:08","price":726.13},{"date":"1397/07/19 14:08","price":725.13},{"date":"1397/07/19 15:08","price":726.13},{"date":"1397/07/19 16:08","price":726.88},{"date":"1397/07/19 17:08","price":725.13},{"date":"1397/07/19 18:08","price":723.38},{"date":"1397/07/19 19:08","price":721.13},{"date":"1397/07/19 20:08","price":724.13},{"date":"1397/07/19 21:08","price":720.63},{"date":"1397/07/19 22:08","price":718.38},{"date":"1397/07/19 23:08","price":717.63}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398