کمترین: 
2.3309
بیشترین: 
2.3876
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.3309
زمان: 
7/19 23:08
قیمت نفت کوره امروز 19 مهر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 19 مهر 1397 , 2.3309 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/19 00:08","price":2.3876},{"date":"1397/07/19 01:08","price":2.3834},{"date":"1397/07/19 02:08","price":2.3838},{"date":"1397/07/19 03:08","price":2.3864},{"date":"1397/07/19 04:08","price":2.3833},{"date":"1397/07/19 05:08","price":2.3814},{"date":"1397/07/19 06:08","price":2.3744},{"date":"1397/07/19 07:08","price":2.3662},{"date":"1397/07/19 08:08","price":2.3664},{"date":"1397/07/19 09:08","price":2.3639},{"date":"1397/07/19 10:08","price":2.3721},{"date":"1397/07/19 11:08","price":2.378},{"date":"1397/07/19 12:08","price":2.3735},{"date":"1397/07/19 13:08","price":2.3605},{"date":"1397/07/19 14:08","price":2.3565},{"date":"1397/07/19 15:08","price":2.3609},{"date":"1397/07/19 16:08","price":2.362},{"date":"1397/07/19 17:08","price":2.3579},{"date":"1397/07/19 18:08","price":2.3525},{"date":"1397/07/19 19:08","price":2.3435},{"date":"1397/07/19 20:08","price":2.3537},{"date":"1397/07/19 21:08","price":2.341},{"date":"1397/07/19 22:08","price":2.334},{"date":"1397/07/19 23:08","price":2.3309}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398