کمترین: 
80.2
بیشترین: 
82.73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
80.2
زمان: 
7/19 23:08
قیمت نفت برنت امروز 19 مهر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 19 مهر 1397 , 80.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/19 00:08","price":82.73},{"date":"1397/07/19 01:08","price":82.6},{"date":"1397/07/19 02:08","price":82.64},{"date":"1397/07/19 04:08","price":82.47},{"date":"1397/07/19 05:08","price":82.24},{"date":"1397/07/19 06:08","price":81.82},{"date":"1397/07/19 07:08","price":81.52},{"date":"1397/07/19 08:08","price":81.6},{"date":"1397/07/19 09:08","price":81.58},{"date":"1397/07/19 10:08","price":82.01},{"date":"1397/07/19 11:08","price":82.36},{"date":"1397/07/19 12:08","price":82.19},{"date":"1397/07/19 13:08","price":81.49},{"date":"1397/07/19 14:08","price":81.39},{"date":"1397/07/19 15:08","price":81.58},{"date":"1397/07/19 16:08","price":81.69},{"date":"1397/07/19 17:08","price":81.61},{"date":"1397/07/19 18:08","price":81.41},{"date":"1397/07/19 19:08","price":80.99},{"date":"1397/07/19 20:08","price":81.27},{"date":"1397/07/19 21:08","price":80.75},{"date":"1397/07/19 22:08","price":80.28},{"date":"1397/07/19 23:08","price":80.2}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1398