کمترین: 
70.86
بیشترین: 
72.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.86
زمان: 
7/19 23:08
قیمت نفت سبک امروز 19 مهر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 19 مهر 1397 , 70.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/19 00:08","price":72.83},{"date":"1397/07/19 01:08","price":72.62},{"date":"1397/07/19 02:08","price":72.66},{"date":"1397/07/19 03:08","price":72.7},{"date":"1397/07/19 04:08","price":72.59},{"date":"1397/07/19 05:08","price":72.41},{"date":"1397/07/19 06:08","price":72.16},{"date":"1397/07/19 07:08","price":71.88},{"date":"1397/07/19 08:08","price":71.91},{"date":"1397/07/19 09:08","price":71.92},{"date":"1397/07/19 10:08","price":72.27},{"date":"1397/07/19 11:08","price":72.53},{"date":"1397/07/19 12:08","price":72.39},{"date":"1397/07/19 13:08","price":71.81},{"date":"1397/07/19 15:08","price":71.94},{"date":"1397/07/19 16:08","price":72.03},{"date":"1397/07/19 17:08","price":72},{"date":"1397/07/19 18:08","price":71.88},{"date":"1397/07/19 19:08","price":71.44},{"date":"1397/07/19 20:08","price":71.72},{"date":"1397/07/19 21:08","price":71.27},{"date":"1397/07/19 22:08","price":70.95},{"date":"1397/07/19 23:08","price":70.86}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398