کمترین: 
3.256
بیشترین: 
3.348
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.256
زمان: 
7/18 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 18 مهر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 18 مهر 1397 , 3.256 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/18 00:08","price":3.3},{"date":"1397/07/18 01:08","price":3.308},{"date":"1397/07/18 02:08","price":3.304},{"date":"1397/07/18 03:08","price":3.3},{"date":"1397/07/18 03:32","price":3.304},{"date":"1397/07/18 04:08","price":3.305},{"date":"1397/07/18 05:08","price":3.311},{"date":"1397/07/18 06:08","price":3.312},{"date":"1397/07/18 07:08","price":3.314},{"date":"1397/07/18 08:08","price":3.312},{"date":"1397/07/18 09:08","price":3.317},{"date":"1397/07/18 10:08","price":3.319},{"date":"1397/07/18 11:08","price":3.327},{"date":"1397/07/18 12:08","price":3.325},{"date":"1397/07/18 13:08","price":3.329},{"date":"1397/07/18 14:08","price":3.348},{"date":"1397/07/18 15:08","price":3.32},{"date":"1397/07/18 16:08","price":3.336},{"date":"1397/07/18 17:08","price":3.312},{"date":"1397/07/18 18:08","price":3.304},{"date":"1397/07/18 19:08","price":3.28},{"date":"1397/07/18 20:08","price":3.279},{"date":"1397/07/18 21:08","price":3.263},{"date":"1397/07/18 22:08","price":3.284},{"date":"1397/07/18 23:08","price":3.256}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398