کمترین: 
2.0165
بیشترین: 
2.0815
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0165
زمان: 
7/18 23:08
قیمت بنزین امروز 18 مهر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 18 مهر 1397 , 2.0165 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/18 00:08","price":2.0704},{"date":"1397/07/18 01:08","price":2.0715},{"date":"1397/07/18 03:32","price":2.072},{"date":"1397/07/18 04:08","price":2.0734},{"date":"1397/07/18 05:08","price":2.0725},{"date":"1397/07/18 06:08","price":2.0695},{"date":"1397/07/18 07:08","price":2.0675},{"date":"1397/07/18 08:08","price":2.0685},{"date":"1397/07/18 09:08","price":2.069},{"date":"1397/07/18 10:08","price":2.0705},{"date":"1397/07/18 11:08","price":2.0715},{"date":"1397/07/18 12:08","price":2.0698},{"date":"1397/07/18 13:08","price":2.0735},{"date":"1397/07/18 14:08","price":2.0795},{"date":"1397/07/18 15:08","price":2.0815},{"date":"1397/07/18 16:08","price":2.0765},{"date":"1397/07/18 17:08","price":2.07},{"date":"1397/07/18 18:08","price":2.0474},{"date":"1397/07/18 19:08","price":2.0259},{"date":"1397/07/18 20:08","price":2.0298},{"date":"1397/07/18 21:08","price":2.0338},{"date":"1397/07/18 22:08","price":2.0168},{"date":"1397/07/18 23:08","price":2.0165}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398