کمترین: 
735
بیشترین: 
747.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
735
زمان: 
7/18 23:08
قیمت گازوئیل امروز 18 مهر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 18 مهر 1397 , 735 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/18 00:08","price":745.13},{"date":"1397/07/18 04:08","price":746.13},{"date":"1397/07/18 05:08","price":745.88},{"date":"1397/07/18 06:08","price":744.88},{"date":"1397/07/18 07:08","price":744.63},{"date":"1397/07/18 09:08","price":744.88},{"date":"1397/07/18 10:08","price":745.63},{"date":"1397/07/18 11:08","price":745},{"date":"1397/07/18 12:08","price":743.88},{"date":"1397/07/18 13:08","price":745.25},{"date":"1397/07/18 14:08","price":747.63},{"date":"1397/07/18 15:08","price":745.88},{"date":"1397/07/18 16:08","price":746.88},{"date":"1397/07/18 17:08","price":745.13},{"date":"1397/07/18 18:08","price":740.88},{"date":"1397/07/18 19:08","price":739.13},{"date":"1397/07/18 20:08","price":737.5},{"date":"1397/07/18 21:08","price":739.88},{"date":"1397/07/18 22:08","price":736.63},{"date":"1397/07/18 23:08","price":735}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398