کمترین: 
2.3891
بیشترین: 
2.4272
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.3891
زمان: 
7/18 23:08
قیمت نفت کوره امروز 18 مهر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 18 مهر 1397 , 2.3891 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/18 00:08","price":2.4186},{"date":"1397/07/18 01:08","price":2.4204},{"date":"1397/07/18 02:08","price":2.4205},{"date":"1397/07/18 03:08","price":2.421},{"date":"1397/07/18 03:32","price":2.4211},{"date":"1397/07/18 04:08","price":2.4233},{"date":"1397/07/18 05:08","price":2.422},{"date":"1397/07/18 06:08","price":2.4198},{"date":"1397/07/18 07:08","price":2.4181},{"date":"1397/07/18 08:08","price":2.4186},{"date":"1397/07/18 09:08","price":2.4192},{"date":"1397/07/18 10:08","price":2.4223},{"date":"1397/07/18 11:08","price":2.4184},{"date":"1397/07/18 12:08","price":2.4143},{"date":"1397/07/18 13:08","price":2.4197},{"date":"1397/07/18 14:08","price":2.4272},{"date":"1397/07/18 15:08","price":2.4219},{"date":"1397/07/18 16:08","price":2.4247},{"date":"1397/07/18 17:08","price":2.419},{"date":"1397/07/18 18:08","price":2.4059},{"date":"1397/07/18 19:08","price":2.3975},{"date":"1397/07/18 20:08","price":2.3969},{"date":"1397/07/18 21:08","price":2.4019},{"date":"1397/07/18 22:08","price":2.3954},{"date":"1397/07/18 23:08","price":2.3891}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398