کمترین: 
82.77
بیشترین: 
85.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
82.77
زمان: 
7/18 23:08
قیمت نفت برنت امروز 18 مهر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 18 مهر 1397 , 82.77 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/18 00:08","price":84.8},{"date":"1397/07/18 01:08","price":84.78},{"date":"1397/07/18 02:08","price":84.88},{"date":"1397/07/18 04:08","price":84.94},{"date":"1397/07/18 05:08","price":84.9},{"date":"1397/07/18 06:08","price":84.79},{"date":"1397/07/18 07:08","price":84.81},{"date":"1397/07/18 08:08","price":84.79},{"date":"1397/07/18 09:08","price":84.83},{"date":"1397/07/18 10:08","price":84.92},{"date":"1397/07/18 11:08","price":84.84},{"date":"1397/07/18 12:08","price":84.66},{"date":"1397/07/18 13:08","price":84.81},{"date":"1397/07/18 14:08","price":85.05},{"date":"1397/07/18 15:08","price":84.83},{"date":"1397/07/18 16:08","price":84.81},{"date":"1397/07/18 17:08","price":84.61},{"date":"1397/07/18 18:08","price":84.08},{"date":"1397/07/18 19:08","price":83.67},{"date":"1397/07/18 20:08","price":83.44},{"date":"1397/07/18 21:08","price":83.58},{"date":"1397/07/18 22:08","price":83.08},{"date":"1397/07/18 23:08","price":82.77}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398