کمترین: 
72.89
بیشترین: 
75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.89
زمان: 
7/18 23:08
قیمت نفت سبک امروز 18 مهر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 18 مهر 1397 , 72.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/18 00:08","price":74.69},{"date":"1397/07/18 01:08","price":74.68},{"date":"1397/07/18 03:08","price":74.72},{"date":"1397/07/18 03:32","price":74.75},{"date":"1397/07/18 04:08","price":74.77},{"date":"1397/07/18 05:08","price":74.73},{"date":"1397/07/18 06:08","price":74.66},{"date":"1397/07/18 07:08","price":74.65},{"date":"1397/07/18 08:08","price":74.64},{"date":"1397/07/18 09:08","price":74.7},{"date":"1397/07/18 10:08","price":74.75},{"date":"1397/07/18 11:08","price":74.78},{"date":"1397/07/18 12:08","price":74.64},{"date":"1397/07/18 13:08","price":74.77},{"date":"1397/07/18 14:08","price":75},{"date":"1397/07/18 15:08","price":74.83},{"date":"1397/07/18 16:08","price":74.78},{"date":"1397/07/18 17:08","price":74.62},{"date":"1397/07/18 18:08","price":74.06},{"date":"1397/07/18 19:08","price":73.44},{"date":"1397/07/18 20:08","price":73.34},{"date":"1397/07/18 21:08","price":73.53},{"date":"1397/07/18 22:08","price":73.17},{"date":"1397/07/18 23:08","price":72.89}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398