کمترین: 
2.0595
بیشترین: 
2.0981
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0695
زمان: 
7/17 23:08
قیمت بنزین امروز 17 مهر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 17 مهر 1397 , 2.0695 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/17 00:08","price":2.0885},{"date":"1397/07/17 01:08","price":2.086},{"date":"1397/07/17 02:08","price":2.087},{"date":"1397/07/17 03:08","price":2.0865},{"date":"1397/07/17 04:08","price":2.0855},{"date":"1397/07/17 06:08","price":2.0905},{"date":"1397/07/17 06:32","price":2.092},{"date":"1397/07/17 07:08","price":2.095},{"date":"1397/07/17 08:08","price":2.0935},{"date":"1397/07/17 09:08","price":2.091},{"date":"1397/07/17 10:08","price":2.0915},{"date":"1397/07/17 11:08","price":2.0939},{"date":"1397/07/17 12:08","price":2.088},{"date":"1397/07/17 13:08","price":2.0981},{"date":"1397/07/17 14:08","price":2.0945},{"date":"1397/07/17 15:08","price":2.0904},{"date":"1397/07/17 16:08","price":2.0885},{"date":"1397/07/17 17:08","price":2.0844},{"date":"1397/07/17 18:08","price":2.0595},{"date":"1397/07/17 19:08","price":2.0837},{"date":"1397/07/17 19:32","price":2.0845},{"date":"1397/07/17 20:08","price":2.0812},{"date":"1397/07/17 21:08","price":2.0795},{"date":"1397/07/17 22:08","price":2.0791},{"date":"1397/07/17 23:08","price":2.0695}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398