کمترین: 
737.38
بیشترین: 
747.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
744.88
زمان: 
7/17 23:08
قیمت گازوئیل امروز 17 مهر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 17 مهر 1397 , 744.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/17 00:08","price":737.88},{"date":"1397/07/17 01:08","price":737.5},{"date":"1397/07/17 04:08","price":737.75},{"date":"1397/07/17 05:08","price":737.63},{"date":"1397/07/17 06:08","price":739.25},{"date":"1397/07/17 06:32","price":740.5},{"date":"1397/07/17 07:08","price":742},{"date":"1397/07/17 08:08","price":741.5},{"date":"1397/07/17 09:08","price":741},{"date":"1397/07/17 10:08","price":740.38},{"date":"1397/07/17 11:08","price":742.13},{"date":"1397/07/17 12:08","price":741.88},{"date":"1397/07/17 13:08","price":745.38},{"date":"1397/07/17 14:08","price":743.63},{"date":"1397/07/17 15:08","price":742.88},{"date":"1397/07/17 16:08","price":742.13},{"date":"1397/07/17 18:08","price":737.38},{"date":"1397/07/17 19:08","price":744.38},{"date":"1397/07/17 19:32","price":744.63},{"date":"1397/07/17 20:08","price":743.88},{"date":"1397/07/17 21:08","price":744.63},{"date":"1397/07/17 22:08","price":747.13},{"date":"1397/07/17 23:08","price":744.88}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398