کمترین: 
2.3897
بیشترین: 
2.4227
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.418
زمان: 
7/17 23:08
قیمت نفت کوره امروز 17 مهر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 17 مهر 1397 , 2.418 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/17 00:08","price":2.3942},{"date":"1397/07/17 01:08","price":2.3925},{"date":"1397/07/17 02:08","price":2.3935},{"date":"1397/07/17 03:08","price":2.3939},{"date":"1397/07/17 04:08","price":2.3927},{"date":"1397/07/17 05:08","price":2.3942},{"date":"1397/07/17 06:08","price":2.3984},{"date":"1397/07/17 06:32","price":2.4016},{"date":"1397/07/17 07:08","price":2.4066},{"date":"1397/07/17 08:08","price":2.4052},{"date":"1397/07/17 09:08","price":2.4039},{"date":"1397/07/17 10:08","price":2.4024},{"date":"1397/07/17 11:08","price":2.4067},{"date":"1397/07/17 12:08","price":2.404},{"date":"1397/07/17 13:08","price":2.4152},{"date":"1397/07/17 14:08","price":2.4093},{"date":"1397/07/17 15:08","price":2.4073},{"date":"1397/07/17 16:08","price":2.4043},{"date":"1397/07/17 17:08","price":2.405},{"date":"1397/07/17 18:08","price":2.3897},{"date":"1397/07/17 19:08","price":2.4116},{"date":"1397/07/17 19:32","price":2.4151},{"date":"1397/07/17 20:08","price":2.4106},{"date":"1397/07/17 21:08","price":2.4171},{"date":"1397/07/17 22:08","price":2.4227},{"date":"1397/07/17 23:08","price":2.418}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398